Wij zijn heel trots op onze school en in dit document willen wij proberen uit te leggen waarom daar alle reden voor is. De bedoeling van een school, en dus ook die van ons, is kinderen laten leren. De basisschool zorgt ervoor dat kinderen straks succesvol de best passende en meest uitdagende vervolgopleiding gaan volgen. Ze worden voorbereid in hun volgende stap naar zelfstandig, gelukkig en trots in het leven staan. Daar onze bijdrage aan mogen leveren is geweldig leuk en dankbaar werk.

De Kameleon: een bijzonder gewone school.

Om in onze  ingewikkelde maatschappij succesvol te zijn moet je veel kennen en kunnen. Goed onderwijs dat aansluit bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen legt een belangrijke basis voor een zelfstandig en gelukkig leven. Ieder kind is uniek en heeft kwaliteiten. Door dit als uitgangspunt te nemen in de wijze waarop wij naar een kind kijken in combinatie met onze professionaliteit, vergroten wij de kansen van kinderen.

De wijk waar de school deel van uitmaakt is te typeren als een bijzonder gewone wijk. Er woont hier een grote diversiteit aan mensen: autochtone gezinnen, gezinnen met een Oost- Europese achtergrond die vanwege werk naar Nederland zijn gekomen, vluchtelingen die hier een nieuw bestaan opbouwen, samengestelde gezinnen en traditioneel samengestelde gezinnen. Er komen kinderen bij ons op school vanuit verschillende achtergronden. Dat betekent dat niet alle kinderen als vanzelfsprekend zomaar goede kansen hebben op een goed vervolg bij een volgende school. Uiteraard worden er ook kinderen aan ons toevertrouwd die thuis al veel geleerd hebben en waar thuis en de omgeving een uitstekende basis zijn voor het verder ontwikkelen en trainen van vaardigheden.

Het is onze uitdaging juist voor deze verschillende kinderen gewoon bijzonder goed onderwijs te organiseren en al deze kinderen uit te dagen goed te leren. Wij realiseren ons dat dat bijvoorbeeld betekent, omdat sommige kinderen thuis minder de gelegenheid hebben om de Nederlandse taal vaardig te worden, dat we extra aandacht moeten besteden aan oefenen. Kinderen die al een stapje verder zijn, worden uitgedaagd nog een extra stap te zetten. Kennis is vaak gelijkwaardig, vaardigheid verschilt. Juist dat laatste is goed op individueel niveau aan te bieden, zodat iedereen uitgedaagd wordt.

Op de Kameleon werken we vanuit vier kernwaarden. Deze zijn verweven in ons werk en overal terug te zien. Het is de basis van wie wij zijn.

Wij zijn gepassioneerd, gaan uit van gezamenlijkheid, werken kwaliteitsgericht en werken continu aan een veilige omgeving.

Wij maken onderdeel uit van Stichting Pastoor Ariëns (SPA), een groep van 4 van oorsprong katholieke scholen.  Wij realiseren ons heel goed dat de betekenis daarvan in de loop van de tijd is veranderd, maar het bewustzijn van het hebben van een levensovertuiging helpt ons om als vanzelfsprekend respect te hebben voor andere overtuigingen en daarover met elkaar gesprekken te voeren. Wij vertellen de verhalen uit de bijbel, besteden bewust aandacht aan christelijke feestdagen en leggen de kinderen de betekenis daarvan uit. Deze christelijke feestdagen geven ook het ritme van het jaar aan. Wij zijn verbonden aan de plaatselijke katholieke parochie en bieden hen de gelegenheid aandacht te besteden aan hun eigen kinderactiviteiten.

Wij zijn ons bewust van het feit dat er kinderen op school zijn met andere actieve levensovertuigingen, die wij uiteraard respecteren. Indien gepast geven we daar ruimte voor en zullen we aandacht besteden aan specifieke momenten om die ook voor anderen te duiden en de betekenis uit te leggen.

Plezier in leren

Wij zijn een school en dat betekent dat het leren centraal staat. De school is er om onderwijs te geven. Dat merk je aan de inrichting van de school, de hulpmiddelen die we gebruiken, de keuzes die we maken en uiteraard aan het vakmanschap van al onze professionals. Wij zorgen ervoor dat aan leren plezier wordt beleefd, door resultaten te boeken en te vieren. Leren is boeiend en gewoon leuk.

De basis voor leren en verwerking van kennis wordt gevormd door een goede beheersing van de Nederlandse taal in al haar aspecten: lezen, schrijven, luisteren, spreken, begrijpen. Ook rekenen, zowel de vaardigheid als het begrip voor getallen en aantallen, behoort tot de basis van goede kennisverwerving. Een goede beheersing van deze vakken vormt de basis voor succesvol en zelfstandig leven in onze ingewikkelde samenleving.

Wij maken gebruik van eigentijdse en bewezen effectieve leermethoden. Als school moeten we in weinig tijd veel kennis overbrengen. Daarom doen wij alleen wat echt werkt. Alleen dan kunnen we effectief en efficiënt onderwijs bieden. Kinderen beheersen de stof daardoor beter en door deze verbetering te ervaren ontstaat er plezier in het opdoen van kennis en het oefenen daarmee.

De leerkracht brengt expliciet kennis over. Tijdens de les zijn de kinderen continu actief, werken samen en checkt de leerkracht het begrip. Door dezelfde werkwijze te gebruiken in alle leerjaren ontstaat er een doorgaande leerlijn, voor kinderen herkenbaar en daarmee een vertrouwde en systematische manier van leren door de jaren heen.

Onderwijs geven is een vak en dat wordt onder andere zichtbaar in een goede voorbereiding van de lessen, een vaste structuur, orde en discipline tijdens de les en de juiste balans tussen groepsactiviteiten en individuele verwerking en ondersteuning bij het oefenen. Individuele verwerking biedt de mogelijkheid iedereen op het eigen passende en vooral uitdagende niveau te benaderen. Uitdagingen realiseren levert trots en zelfvertrouwen op en daarmee een goede basis en motivatie om de volgende stap te willen zetten.

Naast lezen, taal en rekenen besteden we uiteraard veel tijd aan zaken als wereldoriëntatie, kennis van de wereld ver weg en dichtbij. Wij besteden tijd aan die zaken die onze samenleving zo kenmerken en soms ingewikkeld maken zoals bijvoorbeeld geld, gezondheid, samenlevingsregels, diversiteit, seksualiteit en burgerschap. Onze onderwijskundige visie staat voor het verwerven van kennis, oefenen en daarmee vaardigheid opdoen.

Bij ons op school krijgen kinderen de mogelijkheid tot het ontdekken van expressie. Het is leuk en stimulerend om dit zelf te ontdekken door muziek te maken, drama te beoefenen, te tekenen en andere handvaardigheid te bedrijven. Naast plezier beleven vinden we het belangrijk kennis op te doen, dus geven we les waarin we kennis aanbieden. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen, de eigen achtergronden bijvoorbeeld, wordt het herkenbaar en het plezier vergroot.

Opvallend goed in ons vak

Lesgeven is een vak en onze professionaliteit niet vrijblijvend. Wij stellen onszelf als doel te blijven leren en er een gewoonte van te maken steeds beter te willen worden. Wij evalueren onze lessen en doen dat met elkaar. Wij besluiten samen over te gebruiken effectieve lesmethoden en helpen elkaar die goed toe te passen.

Iedere les is uniek, iedere groep is uniek en ieder kind is uniek. Dat vereist goede voorbereiding van iedere les, zowel wat er op groepsniveau moet gebeuren, als hoe ieder kind op het eigen niveau gaat oefenen en vaardigheid gaat ontwikkelen. Iedereen wordt uitgedaagd om beter te worden door te oefenen.

Goed lesgeven vereist, behalve goede en effectieve methoden en de goede toepassing daarvan, ook een goede werksfeer in de klas. Dat begint met orde en netheid en een goede manier van met elkaar omgaan. Het je houden aan regels en afspraken vinden we belangrijk. Wij werken met vier grondwetten die gelden voor alle betrokkenen en die de kapstok zijn voor hoe we met elkaar en de omgeving omgaan.

Het op een prettige en vanzelfsprekende manier aanleren van dat gedrag is onderdeel van onze professionaliteit. Wij verwachten van ouders en verzorgers dat zij hun kinderen hierbij helpen.

Wij zijn zeer gemotiveerd om goed onderwijs te bieden. Ons enthousiasme en onze energie, gecombineerd met onze creativiteit en betrokkenheid, leidt tot opvallend goede en actieve lessen. Op die manier wordt goed onderwijs bijzonder, buitengewoon goed onderwijs. Daar staan wij voor als team!

Verrassend gepassioneerd

We vinden het belangrijk dat de school, het team, laat merken er zin in te hebben, energie uitstraalt. De school is een fijne plek om te zijn en leren is leuk.

Bij ons op school werken betrokken en gepassioneerde mensen. Als gedeelde passie hebben wij als doel het onderwijs voor onze kinderen goed vorm te geven. Dit is terug te zien in onze lessen, dat we ons continu ontwikkelen, het enthousiasme voor het delen van kennis en de passie om alle leerlingen continu te laten groeien.

Ieder mens is uniek, mag er zijn en verdient respect. Wij zijn nieuwsgierig naar iedereen. Daarom kennen we iedereen. Hier horen omgangsregels bij die er voor zorgen dat niemand wordt buitengesloten, dat verschillen in meningen en opvattingen gedeeld en besproken worden maar niet bevochten en dat iemand die meer kwetsbaar is wordt beschermd. Wij zijn gevoelig voor signalen als het een keer niet goed gaat en maken dat op een passende wijze bespreekbaar. Hiermee ontstaat er een veilige omgeving om te leren met en van elkaar.

Het is onze natuurlijke houding om met elkaar te praten in plaats van over elkaar. Dat gedrag stimuleren we bij onze kinderen en indien van toepassing ook bij ouders en verzorgers. Dat past bovendien bij goed burgerschap, waarbij sociale vaardigheden heel belangrijk zijn. Het is fijn en verrijkend als mensen op verschillende manieren tegen zaken aankijken, andere opvattingen hebben, maar alleen als je bereid bent benieuwd te zijn naar de achtergrond daarvan of de argumenten die daarbij horen.

Iedereen maakt in het leven fijne en trieste momenten mee, heel dichtbij en soms wat verder weg. Wij vinden het belangrijk daarbij stil te staan, gewoon omdat ze bijzonder zijn. Door troostrijk te zijn bij verdriet en feest te hebben als er wat te vieren valt, bewegen we mee met de gebeurtenissen in het leven van het kind. Het leren uiting te geven aan dit soort momenten met emoties is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Bovendien is het gewoon fijn om op dit soort momenten gezien te worden en emoties te kunnen delen. Dat versterkt het gemeenschapsgevoel. Door er op een verrassende wijze aandacht aan te besteden, versterken wij de persoonlijke aandacht.

Trots op onze resultaten!

Lesgeven en leren is niet iets vrijblijvends. Wij zijn trots op de wijze waarop wij lesgeven, waarop wij onze schoolcultuur neerzetten en zijn ervan overtuigd dat dat tot goede leerresultaten leidt. Succeservaringen motiveren kinderen om de volgende stap te zetten, maakt dat ze trots zijn, maar ook de leerkrachten voor de klas raken extra gemotiveerd als er zichtbare resultaten worden geboekt.

Wij meten onze resultaten door de kinderen te toetsen. Het is belangrijk het doel goed voor ogen te houden, de voortgang te meten van de resultaten en het leeraanbod daarop te kunnen afstemmen. Toetsen is geen doel op zich. Door dit testen als gewone praktijk te zien en te beleven, ervaren kinderen dit als een onderdeel van onze leercultuur. Uiteraard speelt ook de zienswijze van de leerkracht een rol en niet alleen de uitslag van een toets. Hun beeld over het kind kan alleen maar beter worden als dat geplaatst wordt naast een toetsuitslag; die gaan hand in hand.

De resultaten worden door ons team gebruikt om zichzelf te evalueren en beter te worden. Immers, vooruitgang bij de kinderen is het resultaat van gewoon goed lesgeven. Inzicht in die resultaten leert de professional waar er meer en minder nadruk op moet worden gelegd, welke (groeps)activiteiten moeten worden aangepast en op welke wijze individuele aandacht moet worden verdeeld.

Omdat wij overtuigd zijn dat wij een goede school zijn en goede resultaten boeken, zetten wij onze resultaten graag af tegen andere vergelijkbare scholen.

Wij passen geen selecties toe, alle kinderen zijn welkom. Goede resultaten zijn geen absoluut getal, maar zijn de vorderingen die elk kind doet op het eigen niveau. Onze manier van lesgeven en de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren, leidt tot ontwikkeling en goede resultaten. Dat is onze uitdaging.

Samen voor sterke schakels

Vanuit onze kernwaarde gezamenlijkheid, vinden wij het van belang om op verschillende niveaus samenwerking te stimuleren. Dit geldt voor onze kinderen in de klas, voor leerkrachten onderling en de school met ouders en onze omgeving.

Het oefenen van wat je geleerd hebt, gebeurt niet alleen op school maar ook thuis. Door veel te oefenen met hetgeen geleerd is, word je vaardiger in het gebruik van die kennis en snap je hoe fijn en gemakkelijk het is als je goed kunt lezen, als je begrijpt wat er staat. Oefenen is enorm belangrijk. Bovendien wordt de trots weer vergroot door een kind thuis te laten zien wat het geleerd heeft; hij kan het in de praktijk toepassen. Dat stimuleert vervolgens weer het (meer) willen leren en het vergroot het enthousiasme om naar school te gaan.

Wij stimuleren bij ouders en verzorgers een gezonde nieuwsgierigheid naar wat we op school doen, wat ons idee is over lesgeven en leren, welke lessen we geven. Door aandacht te besteden aan het rapport kunnen ouders en verzorgers een goed beeld krijgen van de vorderingen. Wij bereiden de gesprekken over het rapport goed voor, omdat we samen met de kinderen en hun ouders en verzorgers naar de ontwikkeling van het kind willen kijken.

Met ouders en verzorgers communiceren wij helder en duidelijk. Iedereen is gebaat bij helder en eenvoudig taalgebruik. Daarom gebruiken we duidelijke, gewone taal zodat iedereen begrijpt wat er gezegd wordt. Wij hebben als doel om actief en preventief naar ouders en verzorgers te communiceren.

De school maakt onderdeel uit van de wijk waarin we staan. We onderhouden contact met de voorzieningen zoals bijvoorbeeld de bibliotheek. We houden ons op de hoogte van de belangrijke gebeurtenissen in de wijk en hebben met enige regelmaat contact met de wijkagent. We gaan op zoek naar mogelijkheden elkaar te versterken en te helpen als dat kan.

Als het past bij en in de school en in de school onderzoeken wij de mogelijkheid het gebouw en de voorzieningen beschikbaar te stellen voor andere activiteiten. Zo bieden wij huisvesting aan een groep voor taalonderwijs aan volwassenen, kinderopvang en maakt een dansschool gebruik van onze zaal. Het is prettig als dat meer kan zijn dan alleen aanbieden van een voorziening en je elkaar kunt versterken. Wij zijn daarnaar op zoek.

Tot slot

In dit document vertellen wij wie we zijn en wat we graag willen: “gewoon goed onderwijs”. Wij realiseren ons dat we ambitieus zijn en dat resultaten bereiken een weg is die je wilt gaan. Niet alles is al klaar, niet alle doelen zijn al bereikt. Bovendien, als je die eenmaal hebt bereikt, is het hard werken daar te blijven. Aan een heel belangrijke basisvoorwaarde hebben we al wel voldaan, namelijk een ongelooflijk enthousiast en gemotiveerd team van professionals. Wij zijn er van overtuigd dat ieder kind wil en kan leren en dat gewoon goed onderwijs daarvoor heel belangrijk is. Dat dat de basis legt voor een zelfstandig en gelukkig bestaan later.