Maandinfo november 2022

Maandinfo november 2022

Maandinfo november 2022

8 november 2022

Beste ouder(s) / verzorger(s),

November is de maand waarin de voorbereidingen van de decemberfeesten in volle gang zijn. Zowel de Sinterklaas als de Kerst commissie zijn al druk bezig met het plannen van allemaal leuke activiteiten voor de kinderen! In deze commissies zitten teamleden vanuit school en ook ouders van de Ouderraad. Fijn dat deze ouders zich op deze manier extra inzetten voor de school, dank jullie wel! Via de commissies wordt u verder op de hoogte gebracht over de geplande festiviteiten. 

Maandag 14 november staat een studiedag op de planning, alle kinderen zijn maandag dus vrij. Wij gaan onder andere aan de slag met het EDI (Expliciete Directe Instructie) en het cultuurprogramma. Belangrijk om als team de tijd te hebben om op zo’n dag met elkaar over de inhoud van ons vak te praten. We kijken er dus weer naar uit! 

Bij deze maandinfo vindt u ook twee bijlagen. Lees deze zeker even! Vanaf a.s. woensdag kunnen gezinnen die het nodig hebben, gratis tweedehands sportspullen halen bij de sportspullenbank. Ook kunt u lezen over een workshop over Sociale Media. Vooral voor ouders met kinderen in de bovenbouw interessant. De derde bijlage is een nieuwsbrief voor de leesbevordering. De herfst en de winter zijn natuurlijk perfecte maanden om lekker te (gaan) lezen! 

Met vriendelijke groet,

Karin Hulzebos, directeur KBS de Kameleon

 

Pedagogisch klimaat

We zijn in de groepen gestart met blok 3 van de Vreedzame School. Het thema is: 

We hebben oor voor elkaar.

De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen. Als je oor hebt voor elkaar, voorkom je veel misverstanden en conflicten.

De lessen zijn gericht op:

  • Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren. 
  • Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede  vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
  • Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
  • Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander. 
  • Een mening onderbouwen met argumenten.
  • Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming. 
  • In groep 7/8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’.

 

Luizenpluizen KS

We zijn op zoek naar ouders (3 a 4 ouders) die op locatie Kamelenspoor willen luizenpluizen. Het luizenpluizen gebeurt na elke vakantie en heeft als doel om te voorkomen dat veel kinderen luizen krijgen. Wanneer u ons zou willen helpen, kunt u dit aangeven bij de leerkracht of een mail sturen naar Jeroen (jeroenv@kameleon-maarssen.nl). 

Bericht van de Ouderraad
Kort geleden hebben jullie een brief gekregen met het verzoek de ouderbijdrage weer te betalen. Maar wat doet de Ouderraad nu precies? Daar willen we jullie via de maandinfo wat meer over vertellen. De Ouderraad bestaat uit ongeveer 10 ouders die samen met de leraren de ‘ leuke dingen’ op school organiseren, buiten het onderwijs om.

Op dit moment zijn we heel druk met de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. Wat doen we dan zoal? Nou we regelen, samen met een aantal leraren, hoe we het feest vieren, dat de cadeautjes er op tijd zijn en dat de school mooi versierd wordt. Voor het Kerstfeest wordt druk gebrainstormd hoe we hier weer een speciale tijd van maken. Maar ook de voorbereidingen voor het schoolreisje zijn al in volle gang. Een puzzel is constant om met ons budget zoveel mogelijk te organiseren voor de kinderen. Daarom is uw bijdrage ook zo belangrijk! Wij vergaderen ongeveer 1 keer in de 2 maanden, in de parro staat wanneer het is. Wilt u een keer een vergadering bijwonen of heeft u vragen? Mail ons gerust op ouderraad@kameleon-maarssen.nl 

hartelijke groet,

Namens de Ouderraad

Cheyenne Bernardus, Chantana Hijkoop en Annemarieke Ankersmit

Catecheselessen komende periode

De catecheselessen gaan de komende weken over het onderwerp Klank. Je hebt het vast wel eens geprobeerd. Als je het geluid van een spannende of romantische film uitzet, blijft er niet zoveel van over. De geluiden, de stemmen en de muziek bepalen heel veel van de beleving van het verhaal. Je staat er niet altijd bij stil, maar klanken zijn heel belangrijk voor onze ervaring. In deze lessen ontdekken we samen met de kinderen wat klanken allemaal bij ons losmaken. 

Sommige lessen gaan over je stem. Als je goed naar iemands stem luistert, hoor je veel van de emoties en bedoelingen van iemand. Het gaat niet alleen om de betekenis van woorden, maar ook over de klank van je stem. Ook als iemand in een vreemde taal praat, kun je horen of iemand boos of verdrietig of vrolijk is, aarzelt of juist uitbundig is. 

Natuurlijk zijn er ook lessen over muziek. Er is een bekend Bijbelverhaal over David, die in zijn jonge jaren muziek maakt voor koning Saul, die zich depressief voelt en door de liederen van David getroost wordt. We vertellen ook een prachtig verhaal uit de Ierse mythologie, waarin ene Lugh de mensen in de stad Tara betovert met zijn muziek. 

In bijna alle levensbeschouwelijke tradities bestaan gebruiken waarin klanken een belangrijke rol spelen. We besteden bijvoorbeeld aandacht aan de windgong, die in de boeddhistische leer het kwade verdrijft en het goede oproept. En we ervaren iets van de klankschalen, die een helende werking hebben door de trilling van de klanken. 

In de loop van december bereiden we ons voor op Kerstmis. In de verhalen dit jaar is er bijzondere aandacht voor klanken. Zo vertellen we over de priester Zacharias, die voor de geboorte van zijn zoon Johannes zijn stem verliest en een tijdlang niet kan spreken. En we besteden extra aandacht aan het engelenkoor dat in de kerstnacht te horen is. 

En hopelijk kunnen we weer samen het kerstfeest op school en in de kerk vieren.

Het worden de komende weken klinkende lessen! 

Pastor Hedwig

 

Vriendelijke groet ! 

team KBS De Kameleon