Ouderraad

De Ouderraad

Het doel van de ouderraad is het verzorgen van allerlei activiteiten voor de leerlingen tijdens het schooljaar en het bevorderen van de banden tussen leerlingen, ouders en school. Ouders/verzorgers kunnen altijd bij de ouderraad aankloppen wanneer men vragen of opmerkingen heeft die een algemeen belang dienen tussen De Kameleon en de ouders en hun kinderen.

Leden van de ouderraad zetten zich in bij het (mede)organiseren, veelal in samenwerking met teamleden, van allerlei activiteiten op school. Enkele voorbeelden zijn:

  • Schoolreisjes
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstviering
  • Paasviering
  • Schoolfoto’s
  • Kleuterfeest
  • Pyamafeest
  • Afscheid van groep 8

De ouderraad bestaat uit een groep ouders van leerlingen van beide locaties. De ouderraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een aantal ouderraadsleden. Elke ouder/verzorger met een kind op De Kameleon is lid van de oudervereniging als de ouderbijdrage is voldaan. De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar, samen met de directie van De Kameleon en een vertegenwoordiger van de Medezeggenschapsraad.

Op de Algemene Ledenvergadering, jaarlijks in oktober, wordt het bedrag voor de ouderbijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld. Zonder deze financiële steun kunnen de activiteiten niet meer of slechts in beperkte mate worden uitgevoerd. U ontvangt na de Algemene Ledenvergadering hier een brief over. Uw betaling kunt u overmaken naar NL12 INGB 0001009089 t.n.v. Ouderraad de Kameleon o.v.v. het betalingskenmerk welke op de brief staat.

Alle vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar, voor de data verwijzen wij u naar de kalender welke u aan het begin van het schooljaar heeft ontvangen. Mocht u notulen willen nalezen, dan is dit via de secretaris op te vragen door een mail te sturen naar onderstaand e-mail adres.

Het dagelijks bestuur van de OR is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Dave Kurver
Secretaris: Wouter Vos
Penningmeester: Dennis van Dokkum
Contact opnemen kunt u via onderstaand emailadres:
E-mailadres:  ouderraad@kameleon-maarssen.nl